تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی، مستخرج از پایان نامه
 
سید هادی زرقانی1 ؛ نرگس حجی پناه 2 ؛ امید علی خوارزمی3
1دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
2دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

3عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

 

چکیده:
سازماندهی سیاسی  فضا در ایران در مرحله نخست از ویژگی های جغرافیایی تاثیر می پذیرد. این مقاله به بررسی نقش عوامل جغرافیای در شکل‌گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته است و به دلیل نقش موثر تفکر سیستمی در بررسی و تحلیل موضوعات و مسائل حوزه‌ مدیریت، جغرافیا و علوم سیاسی، این پژوهش با استفاده از روش تفکر سیستمی انجام شده است.روش تحقیق پژوهش، توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. در گردآوری اطلاعات میدانی از هر دو روش کمی و کیفی استفاده ‌شده است. در بخش کمی، تعداد 40 نفر از صاحب نظران حوزه دولت محلی به عنوان جامعه آماری مورد استناد قرار گرفتند. در قسمت کیفی 7 نفر از صاحب‌نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. جهت ارزیابی میزان تأثیر بعد جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت‌بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد جغرافیای از آزمون فریدمن استفاده‌شده است. به‌منظور رسم دیاگرام‌های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم‌افزار Vensim استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان تأثیر عوامل جغرافیایی برای شکل‌گیری دولت محلی در ایران متوسط به بالا است و وضعیت موجود این بعد برای شکل‌گیری دولت محلی در ایران مطلوب است.

واژه گان کلیدی :  ایران، عوامل جغرافیایی، تفکر سیستمی، دولت محلی

 

برای دریافت اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ ساعت 18:44 | لینک ثابت |

تحلیل نقش و کارکرد مکانهای نمادین شهرها در تحولات سیاسی

مطالعه موردی: میدان تحریر مصر

سید هادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

Email:h-zarghani@um.ac.ir

جهانگیر حیدری؛ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی .دانشگاه خوارزمی

منیر یاری، دانش آموخته­ی جغرافیا و برنامه­ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، سال دوم. شماره دوم. زمستان 93

چکیده:

مکان بخشی از فضای جغرافیایی و در واقع بستر شکل گیری روابط اجتماعی است. هر مکان با توجه به ویژگی ها،کارکردها و تاریخچه آن دارای هویتی خاص و منحصر بفرد است. در این بین برخی مکان­ها به دلیل ویژگی­های خاصی که دارند یا سابقه و تحولات ویژه­ای که در آن اتفاق افتاده است، هویتی نمادین پیدا می­کنند و این هویت و جلوه نمادین آنچنان در ذهن و خاطره مردم ماندگار می­شود که به راحتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می­شود. به عنوان مثال، میدان آزادی درتهران و کلیسای جامع مسیحی منجی در مسکو به عنوان نماد « تعصب، وفاداری و عشق بی­نظیر به آئین و سرزمین اجدادی» نمونه­ای از مکان­­های نمادین هستند که نقشی بارز در نمادسازی و برانگیختن احساسات ملت ­داشته­اند. میدان تحریر، بزرگترین میدان قاهره می­باشد که در مرکز این شهر و در شرق رود نیل واقع شده است. به دلیل نظام دیکتاتوری مسلط بر این کشور طی سه دهه گذشته، مجالی برای ابراز وجود ملت مصر در قالب تجمعات سیاسی وجود نداشته است. با این وجود میدان تحریر در دو سه مقطع زمانی محدود کارکرد سیاسی داشته است. انقلاب مردمی ملت مصر در سال 2011، به سرعت میدان تحریر را به کانون تجمع معترضان و مخالفان حکومت تبدیل نمود، به طوریکه در اندک زمانی نام «میدان تحریر» نه تنها در بین مردم مصر بلکه در سراسر جهان به نماد و سمبلی برای مبارزه علیه حکومت­ و طرح مطالبات سیاسی شد. تا جایی که معترضان جنبش وال استریت نام خیابان وال­استریت را به میدان تحریر آمریکا و معترضان لندنی نام میدان معروف «ترافالگار» را به میدان التحریر تغییر دادند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تبیین علت و چرایی مبدل گشتن میدان تحریر قاهره به عنوان یک مکان با کارکرد سیاسی و سمبل و نماد مبارزه علیه حکومت می­باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد عواملی چون ایفای نقش مرکزیت در جریان تحولات سیاسی گذشته، غلبه هویت­ سیاسی این مکان بر سایر کارکردهای اجتماعی، ارتباطی و...، عاملیت مرکزیت و دسترسی آسان، تراکم جمعیتِ خیابانهای منتهی به این میدان، تلقین و تزریق روحِ کارکرد سیاسی از جانب رسانه­ها به کالبد این مکان و... در شکل­گیری این روح و تقویت کارکرد سیاسیِ میدان تحریر دخیل بوده ­اند.

 

برای دریافت اصل مقاله  اینجا  کلیک کنید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ ساعت 3:11 | لینک ثابت |

بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها

 

سیدهادی زرقانی: دانشیار، جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghani@um.ac.ir

فاطمه بخشی شادمهری: دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 

چکیده :

اکثر کشورهای جهان دارای ملت ترکیبی هستند و از اینرو ملت مجموعه ای از گروههای قومی-نژادی مختلف با سهم جمعیتی متفاوتی است. نوع تعامل و مناسبات حکومت و گروههای قومی از جمله مسائل و چالش های مهم اینگونه کشورها می باشد. بر این اساس، در برخی از کشورها شاهد روابط متعادل و تعامل مطلوب حکومت و گروه های قومی هستیم و در مقابل، در کشورهای دیگر، هم حکومت ها گروه های قومی را تهدید قلمداد کرده و بر اساس این نگرش رفتار خصمانه ای چون سرکوب، ادغام، همانند سازی و... با گروه های قومی دارند و هم گروه های قومی با رفتار های واگرایانه ای چون تجزیه طلبی،استقلال طلبی، شورش و نبرد مسلحانه نسبت به این رفتار حکومت واکنش نشان می دهند. عوامل و متغیرهای مختلفی چون نحوه نگرش حکومت به قومیت، میزان تنوع قومی و به خصوص سهم هر کدام از قومیت ها در کل جمعیت، جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و سطح خودآگاهی های قومی، ذهنیت تاریخی اقوام، ویژگی های جغرافیایی و محیطی، نحوه توزیع فضایی گروه های قومی در کشور و... بر الگوی رفتاری قومیت ها و سیاست قومی حکومت ها تاثیر گذارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر درصدد بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوهای رفتاری قومیت ها و مدیریت سیاسی- قومی حکومت ها می باشد.

 این مقاله در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران در دانشگاه کردستان به صورت سخنرانی و ارایه و در مجموعه مقالات همایش منتشر شده است برای دریافت اصل مقاله  اینجا کلیک نمایید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۹۴ ساعت 23:13 | لینک ثابت |

ارزیابی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران

دکتر سید هادی زرقانی. دانشیار جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghani@um.ac.ir

سید جواد موسوی زارع، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی 

 

چکیده:

      بیوتروریسم یا «تروریسم بیولوژیک» یکی از انواع خطرناک حملات تروریستی است که با انتشار عوامل میکروبی زنده یا فراورده های آنها و به عبارت دقیق تر استفاده از «سلاح های بیولوژیک» درصدد تهدید حیات و هلاکت جمعیت های انسانی می باشد. پیشرفتهای اخیر در علوم زیستی از یکسو و سوء استفاده از نتایج پژوهش های علمی توسط گروههای تروریستی از سوی دیگر، منجر به این امر شده است که عوامل میکروبی و توکسین های بیولوژیک به سلاحی مهلک تبدیل شوند که به طور همزمان دو مقوله ی امنیت ملی و سلامت عمومی جوامع را مورد تهدید جدی قرار دهد. هزینه های ارزان، دسترسی و تهیه آسان، اثر گذاری فوری، گسترش سریع و تاثیر بسیار زیاد آن در گسترش احساس ناامنی با عث شده است که این نوع اقدامات تروریستی برای برخی گروههای تروریستی جذابیت بالایی داشته باشد. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به بررسی حملات بیو تروریستی و اگروتروریستی صورت گرفته در جهان با تاکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران بپردازد و همچنین  عوامل بیولوژیکی که ممکن است توسط گروههای تروریستی برای حمله به کشورمان مورد استفاده قرار گیرد را مورد ارزیابی قرار دهد، .ضمن اینکه مهمترین روش ها و تاکتیک های مورد استفاده و مکان هایی  که بیشتر مورد تهدید هستند نیز مورد اشاره قرارمیگیرند.

واژگان کلیدی: امنیت،تهدید، بیوتروریسم، اگروتروریسم، ایران

 

این مقاله در دومین کنگره بین المللی هفده هزار شهید ترور به صورت سخنرانی ارایه و در مجموعه مقالات منتشر شده است  برای دریافت اصل مقاله  اینجا  کلیک کنید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۴ ساعت 23:22 | لینک ثابت |

  تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی

با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت 

                                    سید هادی زرقانی; هادی اعظمی; اسماعیل علمدار

  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) .سال 12, شماره 23 (1393)

چکیده

اهداف: توسعه و امنیت مناطق مرزی یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان است. درراستای تحقق این امر، تأسیس بازارچة مرزی یکی از شناخته شده ترین روش های توسعة اقتصادی این نواحی محسوب می شود. این مراکز اقتصادی می توانند نقش قابل توجهی در به ارمغان آوردن توسعه وامنیت مناطق مرزی داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات فضایی- کالبدی بازارچة مرزی ماهیرود شهر سربیشه در منطقه، بعد از تأسیس آن پرداخته می-شود.
روش: این پژوهش ازحیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات موردنیاز پژوهش به دو شیوة کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و بازدید میدانی) گردآوری شده اند. اطلاعات گردآوری شده از 135 نفر جامعة نمونه، با استفاده از نرم-افزار SPSS درقالب روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند.یافته ها/ نتایج: نتایج حاکی از آن است که با فعال شدن بازارچة مرزی ماهیرود سربیشه، در بخش تغییرات کالبدی اقدامات عمرانی ازقبیل احداث جاده، فراهم نمودن تأسیسات زیربنایی آب، برق، تلفن و مراکز بیمه و بانک صورت گرفته است. در این بازارچه علاوه بر افزایش انگیزه برای سکونت و افزایش اشتغال، کاهش محرومیت را به دنبال داشته است.نتیجه گیری: این بازارچه در سطح خرد در محدودة سکونتگاه های روستایی و در سطح منطقة مرزی، تأثیرات مثبتی در ابعاد کالبدی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته است. این مطلب نشان می دهد که باید به بازارچة مرزی در چارچوب برنامه های آمایش ملی، استانی و مناطق مرزی توجه جدی شود.

کلمات کلیدی

بازارچة مرزی، توسعة فضایی- کالبدی، ماهیرود سربیشه، مهاجرت، محرومیت

 

برای دریافت اصل مقاله  اینجا  کلیک کنید 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ساعت 16:43 | لینک ثابت |

نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در حکمروایی خوب شهری

دکتر سید هادی زرقانی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghani@um.ac.ir

منصوره اسکندران. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی. دانشگاه آزاد مشهد

 

چکیده:

    حکمرانی‌شهری از سه حوزه یعنی اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی و تدوین سیاست‌های اجرایی تشکیل می‌شود  که برای تحقق اهداف آن مدیریت‌شهري می‌بایست در سطح ملي، به دنبال راهکارهای اساسي بمنظور حل مشکلات‌شهري باشد و در این مسیر روشهاي ابداعی اداره امور‌شهري را با توجه به شرایط جغرافیایي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصادي تطبیق و پیاده سازي نماید.علاوه بر این، در عصر حاضر براثر تحولات اخیر در شهرها و بکارگیری ابزار ارتباطی جدید، علاوه بر بهره‌گیري از الگوي حکمرانی خوب‌شهري که درآن دولت، شهروندان و نهادهاي خصوصي در یک جریان افقي و فرابخشي به مشارکت مي‌پردازند، امکان شبکه سازی و همکاری شهرها در جهت برقراری منافع‌شهری به زمینه فعالیت‌شهری در سطح فراملی افزوده شده است. اینگونه نقش آفرینی سازمانها و نهادهای شهری در قالب دیپلماسی شهری، می تواند منجر به توسعه ابعاد حکمراویی خوب شهری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حل مشکلات ساختاري و کارکردي شهرها بود. دیپلماسی‌شهری، در کنار سایر شاخص‌های‌شهری در سطح داخلی، به عنوان ابزاری در خدمت نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی در جهت مدیریت نیازهای شهروندان در سطح فراملی مطرح می باشد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری را در تقویت و توسعه حکمرانی خوب ‌شهری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهد

 کلمات کلیدی:شهر، حکمروایی خوب،مدیریت شهری،دیپلماسی‌شهری

         این مقاله در هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پذیرفته و منتشر شده است برای دریافت اصل مقاله    اینجا     کلیک کنید

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ ساعت 0:37 | لینک ثابت |

تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی

           دکتر سید هادی زرقانی . دانشیار جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد                    فاطمه بخشی شادمهری . دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوی مشهد

چکیده :
مناطق مرزی به دلیل ویژگیهای خاصی چون مجاورت بادومحیط داخلی وخارجی ترکیب قومی و مذهبی خاص وجود مبادلات وپیوندهای فضایی دوسوی مرزصدور بحران ازکشورهای مجاور و ... درمعرض آسیب ها و تهدیدات مختلفی است و ازاین رو تامین امنیت آنها ازدغدغه های مهم مسئولان به شمار می رود یکی ازمهمترین مولفه های موثردرتامین امنیت مرزها سکونتگاه های شهری و به ویژه روستایی حاشیه مرزاست براین اساس این پژوهش به دنبال بررسی و شناخت نقش و جایگاه روستاهای مرزی درتامین امنیت مناطق مرزی استان خراسان رضوی بااستفاده ازمدل swot می باشد برای حصول بدین مقصود بابهره گیری ازاین تکنیک اقدام به شناخت نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی و فرصتها و تهدیدها عوامل خارجی گردید و بااستفاده ازروش تخصیص نقطه ای و نیز طیف لیکرت به اولویت سنجی و رتبه بندی مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اتخاذبهترین استراتژی SO,WO,ST,WT اقدام شد یافته های پژوهش نشان میدهد راهبردهایی مانند توسعه تعاونیهای تجاری درراستای تلفیق سرمایه های کوچک مرزنشینان فعال سازی بازارچه های مرزی توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی درمنطقه و اختصاص غرفه هایی دربازارچه های مرزی و ... نقش مهمی درتوسعه و برقراری امنیت روستاهای مرزی استان خراسان رضوی می باشد

 

این مقاله در همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری ارائه شده است

        برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک نمایید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ساعت 0:10 | لینک ثابت |

فرصت هاي ژئوپلیتیکی جهان اسلام در سازمان كشورهاي صادر كننده گاز

                   سید هادی زرقانی دانشیار  جغرافیای سیاسی.  دانشگاه فردوسی مشهد

  Email:h-zarghani@um.ac.ir

          علی اکبر دبیری. دانشجوی دکتری  جغرافیای سیاسی.  دانشگاه تربیت مدرس تهران

پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل

سال اول، شماره2، بهار و تابستان 1392

  چكيده:

     در سال 2008، «سازمان كشورهاي صادر كننده گاز »که به اوپك گازي معروف شد با عضویت 11 کشور و با تعيين شهر دوحه به عنوان مقر خود رسما آغاز به كار كرد. اگر چه اين سازمان داراي ماهيتي اقتصادي و تجاري است، اما بسیاری از صاحب نظران شكل گيري اوپك گازي را مقدمه اي براي تحول در ساختار ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جهان مي دانند. از همین رو ست که اروپا و آمريكا كه از بزرگترين مصرف كنند گان گاز طبيعي محسوب مي شوند، شكل گيري اين سازمان را از منظر خود تهديدي بر امنيت انرژي و دستيابي آسان به گاز طبيعي مي دانند و به شدت با آن مخالف هستند. در اين ميان، نكته حائز اهميت اين است كه اكثريت اعضاي اين سازمان را كشورهاي اسلامي تشكيل مي دهند، به طوري كه كشورهاي  جمهوری اسلامی ايران، قطر، اندونزي، برونئي، الجزاير، ليبي، مصر،نیجریه و قزاقستان(ناظر)9 عضو از 13 عضو (11 عضو اصلي و 2عضوناظر) را به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه  با پیوستن کشورهای ترکمنستان، مالزي، ازبکستان، موريتاني، مالي سهم کشورهای اسلامی در این سازمان بیشتر و پررنگ تر خواهد شد. اهمیت روز افزون گاز به عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی اقتصادی غرب و بخصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تاثیر پذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان و کم رنگ شدن نقش آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت مانور و چانه زنی اعضای سازمان بخصوص روسیه و جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب و آمریکا، ایجاد زمینه برای همگرایی بیشتر کشورهای عضو سازمان و ... از جمله فرصت هایی مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو بخصوص کشورهای اسلامی در برابر غرب و آمريكا خواهد شد.در اين مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی پتانسيل هاي كشورهاي اسلامي در اوپك گازي، زمينه هاي موجود براي بهره گيري از اين سازمان در ارتقاء جايگاه جهان اسلام در نظام ژئوپليتيك جهاني مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد

كلمات كليدي: اوپك گازي ، ژئوپليتيك انرژي ، جهان اسلام ،جمهوری اسلامی ایران ، غرب

 
برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ساعت 15:56 | لینک ثابت |

به یاری خداوند متعال، دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران با مجوز شماره‌ی 122002/3/3 به تاریخ08/07/1393 از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با سردبیری دکتر محمد باقر قالیباف و مدیر مسؤولی دکتر هادی اعظمی با اهداف زیر اقدام به انتشار مجله « جغرافیای سیاسی » می‌نماید:

 1. تولید، ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی مطالعات مربوط به جغرافیای سیاسی ؛
  2. بسترسازی برای آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و فارغ‌التحصیلان حوزه‌ جغرافیای سیاسی با دستاوردهای علمی جدید؛
  3. بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه؛
  4. تلاش در جهت استفاده از نتایج تحقیقات توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط نظیر وزارتخانه ها ، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، تبیین و ارائه راه حل؛


این مجله به عنوان یک مجله پژوهشی بین رشته‌ای در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی است و برای چاپ و انتشار مقالات علمی- پژوهشی در زمینه جغرافیای سیاسی ، ژئوپلتیک ، علوم سیاسی و روابط بین الملل در نظر گرفته شده است. از این رو از استادان، دانشجویان، محققان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا آثار و مقالات پژوهشی خود را در زمینه‌های زیر جهت بررسی و چاپ به دفتر مجله ارسال کنند.

 • مطالعات نظری در زمینه مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک ؛
 • نقش فناوری های جدید IT وICT در جغرافیای سیاسی ، آمایش و سازماندهی سیاسی فضا ؛
 • آمایش دفاعی و امنیتی فضا ؛
 • جهانی شدن و ارتباط آن با جغرافیای سیاسی ؛
 • ارائه نظریه ها ، الگوها و مدل ها در زمینه جغرافیای سیاسی ؛
 • جغرافیای سیاسی فضای شهری ؛
 • مطالعات مرزی ؛
 • آمایش و سازماندهی سیاسی فضا ؛
 • مطالعات منطقه ای جغرافیای انتخابات با محوریت جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک (خلیج فارس ، قفقاز و... )

  علاقه‌مندان می‌توانند آثار و نوشته‌های خود را به آدرس وب سایت  http://pg.um.ac.ir  ارسال نمایند.

  نشانی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیای سیاسی .  کد پستی: 9177948883            تلفن :38806723-051
  پست الکترونیکی : pg@um.ac.ir
  وب سایت: http://pg.um.ac.ir

 

                              

 

 

                                

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ ساعت 23:21 | لینک ثابت |

بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی­ ثباتی نظام سیاسی

فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دهم، شماره سوم ،پاییز 1393

دکتر سید هادی زرقانی[1]. دانشیار جغرافیای سیاسی.دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

دکتر هادی اعظمی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

راحله احمدی. دانش ­آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگا فردوسی مشهد

 

  چکیده:       

      مهم­ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست­یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از این‎ که ماهیت نظام سیاسی علی‎رغم وجود برخی نوسان‎ها و گذر از بحران‎های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، به ناچار درگیر تنش­ها و بحران­هایی می­شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی­ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می­گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی­ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می­توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش­آفرینی کرد.دراین پژوهش، مهم­ترین متغیرهای مؤثر بر بی­ثباتی نظام سیاسی، درقالب سه دسته متغیرهای سیاسی،اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه­ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر، با توجه به نظر نخبگان و صاحبنظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفته، سپس این متغیرها وزن­دهی و رتبه­بندی شده­اند و مهمترین متغیرها در هر فاکتور شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در فاکتور سیاسی وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ درفاکتوراجتماعی–فرهنگی؛بروز آشوب‌هاي شهري،نابرابری اجتماعی، فساداداری– مدیریتی، کمبود آزادی‌های مدنی و سرانجام در فاکتور اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری،افزایش فقر و محرومیت وتبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده­اند.

واژگان کلیدی: ثبات، بی­ثباتی، نظام­های سیاسی، شاخص­ها و متغیرها

 

این مقاله در مجله ژئوپلیتیک منتشر شده است برای دسترسی به اصل مقاله  اینجا  کلیک کنید[1] -    Email: h-zarghani@um.ac.ir                                                                                  

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 21:49 | لینک ثابت |

تحليل ريسك اهميت مراكز حياتي، حساس و مهم كلانشهر مشهد

 

دکتر سید هادی زرقانی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

مرتضی رضوی نژاد. کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghani@um.ac.ir

 

چکیده :

اکثر حملات و بمباران‌هایی که در جنگ­های شش دهه اخیر در دنیا اتفاق افتاده، متمرکز بر دارایی­های دشمن بوده و همواره متخاصمان در نبرد با یکدیگر سعی داشته‌اند تا توان عملیاتی و خدمات ضروری دشمن خود را به هر طریقی از جمله بمباران و از بین بردن نیروگاه‌های برق، سد­های ذخیره آب، تصفیه خانه­های آب، مراکز استحصال گاز، مراکز فرماندهی و تصمیم­گیری و ... به حداقل کاهش داده تا بتوانند از خلاء موجود استفاده کرده و بر دشمن غلبه نمایند. از این­رو کشورها سعی دارند تا در راستای اقدامات دفاعی و پدافندی خود حداکثر حفاظت را از این مراکز داشته باشند. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده پرسشنامه کارشناسان به تعداد 50 عدد سعی شده است: اولاً مراکز با اهمیت ویژه را در کلانشهر مشهد شناسایی و در قالب سه گروه حیاتی، حساس و مهم تقسیم­بندی شوند، دوماً ارزش ریسکی هر کدام از این مراکز را نیز از نظر اهمیت حمله به آن‌ها، به روش تحلیل شبکه­ای (ANP) تببین شد تا مشخص شود هر کدام از این دارایی‌ها نسبت به یکدیگر دارای چه درجه‌ای از اهمیت می‌باشند. در نهایت با استفاده از تحلیل داده در نرم افزار Super Decisions مشخص گردید در گروه مراکز حیاتی در کلانشهر مشهد فقط یک مرکز وجود دارد که با امتیاز 1 بیشترین اهمیت امنیتی را داراست، بعد از آن در گروه مراکز حساس 22 مکان وجود دارد که حرم مطهر امام رضا (ع) و نیروگاه توس به ترتیب با امتیازات 92/0 و 89/0 بیشترین اهمیت را در این رده داشته و در گروه مراکز مهم نیز 20 مکان وجود دارد که تاسیسات شرکت گاز، سیلوی غلات و سد کارده به ترتیب با 87/0، 80/0 و 78/0 در رتبه­های اول تا سوم قرار گرفتند.

 واژگان کلیدی:  اولویت ریسک؛ مراکز حیاتی؛ تحلیل شبکه‌ای؛ کلانشهر مشهد

 

برای دسترسی به متن کامل مقاله     کلیک نمایید

 

shahr.journals.umz.ac.ir/pdf_686_5604e9749cc572e545464fbbeaecc6c8.html

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ ساعت 0:18 | لینک ثابت |

Call for Papers and Sessions

21st Annual Critical Geography Conference: How Power Happens

Temple University, Philadelphia, PA, November 7-9, 2014

Hosted by Temple University’s Department of Geography and Urban Studies, the 21st Annual Critical Geography Conference hopes to include a wide array of scholars and activists doing work in critical geography.  This year’s overarching theme connotes an exploration of how we understand, follow, imagine, feel, utilize, yield to and alter the workings of power. Power has been theorized from the top down and the bottom up, as structure and as capillary, as productive and destructive, and as both immaterial and material. We hope to use geography’s diverse engagements with power as an entry point for generating discussions across the ‘divides’ of critical geography – specifically divides between approaches attending to structural forces, focusing on knowledge production and meaning making, and/or tracing power into bodies and matter/materiality. As our logo <tucriticalgeography.org> seeks to make clear, the conference locates the question of “how power happens?” at the core of these three areas of inquiry, and calls upon critical geographers to create fruitful conversation and debate within the apparent areas of overlap.

The conference will begin on Friday, November 7th, 2014. The opening evening will feature a keynote address by Dr. Mona Domosh from the Department of Geography at Dartmouth College.

 The program on Saturday, November 8th and Sunday, November 9th will consist of paper sessions, panels, round table discussions, and sessions with alternative formats.

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۳ ساعت 12:22 | لینک ثابت |